มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

:: โครงการวิชาการ ::

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ในหัวข้อ “Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order” (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม่) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ (19-9010) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร19) มหาวิทยาลัยสยาม

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

09/02/65   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางิชาการ ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยสยาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เริ่มแล้ววันนี้!!

หัวข้อ "From Disruptive to Post COVID-19 World: New Landscapes and Sustainable Development for Thailand". ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 

พันธมิตรทางวิชาการ

คณบดี และ คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมหารือกับคณบดีและคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน( MOU) 09/03/64

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

ทางคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติ์จาก คุณ สมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  การคอรัปชั่นคือมะเร็งร้ายในการพัฒนาสังคมไทย

งานแถลงผลการวิจัยระดับมหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม