มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

:: หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ ::

หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เปิดรับสมัครนักศึกษา” หลักสูตร ตรี โท และเอก

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เน้นรูปแบบการศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นนักปกครองที่ดี และเป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
  • ความดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา
  • ความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาทั้งสามหลักสูตร ตรี โท เอก
  • หลักสูตรทันสมัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
  • การเรียนการสอนเน้นการสร้างความรู้คู่ความสุข
  • การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการวิจัยในทุกระดับ


สนใจสมัครได้ที่ https://admission.siam.edu/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยสยาม 

เบอร์โทรศัพท์ 02-868-6000.

รายละเอียดหลักสูตรระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก (ฉบับย่อ)

1.หลักสูตรป.ตรี   ดาวน์โหลด

2.หลักสูตรป.โท   ดาวน์โหลด

3.หลักสูตรป.เอก  ดาวน์โหลด

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม