มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

:: โครงการงานวิจัย ::

งานวิจัย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความพร้อมด้านการให้บริการงานวิจัยที่ปรึกษาจากนักวิจัยที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสานวิธี ทั้งแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนมากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาทางการเมือง ตลอดจนคณะรัฐศาสตร์ยังมีความพร้อมทั้งด้านทักษะ และองค์ความรู้ด้านวิชาการ ในการจัดทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการแก่ทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนทางสังคม


สนใจสามารถติดต่อได้ทุกวันสำนักงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สำนักงานคณะ: 02.867.8000 ต่อ 5350

e-mail: singhasiam8@gmail.com 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม