คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

เมนู

"ความรู้คู่ความสุข"

พิธีประดับยศ นายสิบทหารบก 

30/10/66 คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนายสิบทุกท่านเนื่องในโอกาสพิธีประดับยศ ณ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแห่งสิงห์สยาม

ดูงานและเยี่ยมชมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566

คุณธรรมนักปกครองของสิงห์สยาม

'หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทําสิ่งไร จําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และจิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชํานาญแล้ว จะกระทําได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม...’ 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

คุณธรรมนักปกครอง ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ยึดถือเป็น เป้าหมายของการผลิตบัณฑิต คือ การสร้างบัณฑิตที่เป็นนักปกครอง ที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางการปกครอง การบริหาร และการพัฒนารัฐ บนรากฐานการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมในทางปฎิบัติ หรือหลัก 3 G ได้แก่ Good Great และ Governance โดยเก่งทั้งเรื่องงานและเก่งทั้งเรื่องคน มีคุณธรรมในการทำงานและการใช้ชีวิต รวมทั้งการธำรงความเป็นไทย 

ทั้งนี้คุณธรรมประการหนึ่ง คือ "คุณธรรมของผู้นำ" คณะรัฐศาสตร์สนับสนุนการใช้ภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเคารพในหลักนิติธรรม ดังนั้นผู้นำจึงต้องมีทั้งความรอบรู้และความรอบคอบ วางตนให้เหมาะสมกับทุกภาวการณ์ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคม อีกทั้งทุกการกระทำและคำพูดย่อมถูกกลั่นกรองด้วยความเหมาะสม ดังคำสอนหนึ่งที่ว่า "ก่อนจะพูดเราเป็นนาย แต่พูดไปแล้ว คำพูดกลายเป็นนายเรา" เมื่อกล่าวสิ่งใดแล้วนักปกครองย่อมต้องรับผิดชอบในทุกคำพูดและการกระทำ 

ด้วยเหตุนี้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นนักปกครองของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงต้องเป็นนักปกครองรุ่นใหม่ที่เก่งงาน เก่งคน ปฎิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม นิติธรรม และความเป็นไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยบนรากฐานความยั่งยืน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

31 ธันวาคม 2565


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม