คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

เมนู

การร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนาม MoU ระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดย พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการฯ และ สำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการฯ กับ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล คณบดี คณะรัฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ เป็นอีกก้าวสู่ความร่วมมือทางวิชาการของสองสถาบัน ในการน้อมนำศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1-5

เป็นความร่วมมือจากหลายสถาบันและองค์กรต่างๆ ทำให้การประชุมวิชาการระดับชาติในทุกๆ ครั้งเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ และคอยพบกับการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ในปี 2566 เร็วๆ นี้

MOU มหาวิทยาลัยบูรพา

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

MOU โรงเรียนโพธิสารวิทยาคม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนโพธิสารวิทยาคม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม