คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolical Science, Siam University 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolical Science, Siam University 

เมนู

หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร

  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต

  • เรียน 132 หน่วยกิต จบได้ใน 3 ปี  
  • กู้ กยศ. ได้ 100% 
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 250,000 บาท 
  • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ 
  • เลือกเรียน Online หรือ On-site และ  Electronic Media หรือเรียนผ่านทุกช่องทางได้ทุกที่ทุกเวลา   
  • ได้รับการรับรองจาก กระทรวง อว. ก.พ. และ ก.ค.ศ. แล้ว 
  • รับ ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. (ศึกษาต่อเนื่อง) 
  • รับเทียบโอนจากทุกสาขา และทุกมหาวิทยาลัย 
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน 


  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  • จบได้ใน 1 ปี การศึกษา   
  • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร  145,000 บาท (36 หน่วยกิต) 
  • สามารถเลือกแผน 
  • แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือ 
  • แบบศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หรือ 
  • แบบศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ 


  ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • จบได้ใน 3 ปีการศึกษา 
  • เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 440,000 บาท  
  • สามารถเลือกแผน
  • แบบดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว หรือ 
  • แบบทำดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชา  (60 หน่วยกิต) หรือ
  • ผู้จบปริญญาตรี GPA 3.50 ขึ้นไปทุกสาขา สามารถเรียน แบบ 70 หน่วยกิต ได้ 


   อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ 

  • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
  • รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 
  • รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
  • ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล 
  • ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 
  • ดร.สกล สุขเสริมส่งชัย 
  • ดร.โสภา ตะพัง
  • ดร.สุณีชญาน์ ฉัตรบุรานนทชัย 
  • ดร.ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 
  • อ.วัชรชัย วิวัฒน์คุณากร 
  • อ.กฤตัชญ์ จิตรักษ์ 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล โทร. 09-9002-1771
  • ศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร โทร. 09-4484-2252 


  สนใจรายละเอียดติดต่อ

  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 9 เลขที่ 38 ถ. เพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
  • Facebook: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
  • Website: www.singhasiam.com
  • E-mail: polsiamsu10@gmail.com
  • สำนักงานคณะ โทร.099-002-1771


  “เปิดรับสมัครนักศึกษา” หลักสูตร ตรี โท และเอก

  จุดเด่นของหลักสูตร

  • เน้นรูปแบบการศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นนักปกครองที่ดี และเป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • ความดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา
  • ความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาทั้งสามหลักสูตร ตรี โท เอก
  • หลักสูตรทันสมัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
  • การเรียนการสอนเน้นการสร้างความรู้คู่ความสุข
  • การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการวิจัยในทุกระดับ


  สายงานทางรัฐศาสตร์

  น้องๆรู้หรือไม่ว่า เรียนจบรัฐศาสตร์สามารถทำงานอะไรได้บ้าง? รัฐศาสตร์ของม.สยามจะเป็นสาขาวิชาการปกครอง

  าชีพที่น้องๆสามารถทำงานได้มีดังนี้ 

  • งานราชการ งานราชการหรือบางคนจะเรียกว่า “รัฐกิจ” คือการบริหารงานให้กับกิจการของรัฐ งานที่สามารถสมัครได้ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการปกครองอื่น ๆ หน่วยงานที่เปิดรับ คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานรายชการต่าง ๆ
  • งานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่บริหารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งงานที่เปิดรับ จึงไม่ต่างจากตำแหน่งงานของงานราชการ และบริษัทเอกชนมากนัก ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหางานแบบไหน หรือต้องการทำงานกับหน่วยงานใด
  • งานบริษัทเอกชน สำหรับคนที่ต้องการ และกำลังมองหาตำแหน่งงานในบริษัทเอกชน ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาความรู้ที่ได้เรียนมานั้น ไปปรับใช้กับการทำงานในตำแหน่งอะไร ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจึงค่อนข้างหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูง เป็นต้น

  📣📣มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

  ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐศาสตร์ได้มีโอกาสได้เข้าไปแนะนำและแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีให้กับทางนักเรียนมัธยมปลายในหลายๆโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางคณะรัฐศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของทุกๆ โรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  • โรงเรียนชลกัลยานุกูล ชลบุรี (09/02/65)
  • โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ชลบุรี (09/02/65)
  • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม (13/06/65)
  • โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม (20/06/65)
  • โรงเรียนโพธิสารวิทยาคม (21/06/65)
  • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (29/06/65)
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม