คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

เมนู

หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร

  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต

  • เรียน 132 หน่วยกิต จบได้ใน 3 ปี  
  • กู้ กยศ. ได้ 100% 
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 250,000 บาท 
  • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ 
  • เลือกเรียน Online หรือ On-site และ  Electronic Media หรือเรียนผ่านทุกช่องทางได้ทุกที่ทุกเวลา   
  • ได้รับการรับรองจาก กระทรวง อว. ก.พ. และ ก.ค.ศ. แล้ว 
  • รับ ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. (ศึกษาต่อเนื่อง) 
  • รับเทียบโอนจากทุกสาขา และทุกมหาวิทยาลัย 
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน 


  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  • จบได้ใน 1 ปี การศึกษา   
  • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร  145,000 บาท (36 หน่วยกิต) 
  • สามารถเลือกแผน 
  • แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือ 
  • แบบศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ หรือ 
  • แบบศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ 


  ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • จบได้ใน 3 ปีการศึกษา 
  • เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 440,000 บาท  
  • สามารถเลือกแผน
  • แบบดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว หรือ 
  • แบบทำดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชา  (60 หน่วยกิต) หรือ
  • ผู้จบปริญญาตรี GPA 3.50 ขึ้นไปทุกสาขา สามารถเรียน แบบ 70 หน่วยกิต ได้ 


   อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ 

  • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
  • รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 
  • รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
  • ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล 
  • ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 
  • ดร.สกล สุขเสริมส่งชัย 
  • ดร.โสภา ตะพัง
  • ดร.สุณีชญาน์ ฉัตรบุรานนทชัย 
  • ดร.ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 
  • อ.วัชรชัย วิวัฒน์คุณากร 
  • อ.กฤตัชญ์ จิตรักษ์ 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล โทร. 09-9002-1771
  • ศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร โทร. 09-4484-2252 


  สนใจรายละเอียดติดต่อ

  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 9 เลขที่ 38 ถ. เพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
  • Facebook: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
  • Website: www.singhasiam.com
  • E-mail: polsiamsu10@gmail.com
  • สำนักงานคณะ โทร.099-002-1771


  “เปิดรับสมัครนักศึกษา” หลักสูตร ตรี โท และเอก

  จุดเด่นของหลักสูตร

  • เน้นรูปแบบการศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นนักปกครองที่ดี และเป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • ความดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา
  • ความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาทั้งสามหลักสูตร ตรี โท เอก
  • หลักสูตรทันสมัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
  • การเรียนการสอนเน้นการสร้างความรู้คู่ความสุข
  • การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการวิจัยในทุกระดับ


  สายงานทางรัฐศาสตร์

  น้องๆรู้หรือไม่ว่า เรียนจบรัฐศาสตร์สามารถทำงานอะไรได้บ้าง? รัฐศาสตร์ของม.สยามจะเป็นสาขาวิชาการปกครอง

  าชีพที่น้องๆสามารถทำงานได้มีดังนี้ 

  • งานราชการ งานราชการหรือบางคนจะเรียกว่า “รัฐกิจ” คือการบริหารงานให้กับกิจการของรัฐ งานที่สามารถสมัครได้ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร นักวิชาการศึกษา นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการปกครองอื่น ๆ หน่วยงานที่เปิดรับ คือ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานรายชการต่าง ๆ
  • งานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่บริหารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งงานที่เปิดรับ จึงไม่ต่างจากตำแหน่งงานของงานราชการ และบริษัทเอกชนมากนัก ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหางานแบบไหน หรือต้องการทำงานกับหน่วยงานใด
  • งานบริษัทเอกชน สำหรับคนที่ต้องการ และกำลังมองหาตำแหน่งงานในบริษัทเอกชน ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาความรู้ที่ได้เรียนมานั้น ไปปรับใช้กับการทำงานในตำแหน่งอะไร ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจึงค่อนข้างหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูง เป็นต้น

  📣📣มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

  ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐศาสตร์ได้มีโอกาสได้เข้าไปแนะนำและแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีให้กับทางนักเรียนมัธยมปลายในหลายๆโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางคณะรัฐศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของทุกๆ โรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  • โรงเรียนชลกัลยานุกูล ชลบุรี (09/02/65)
  • โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ชลบุรี (09/02/65)
  • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม (13/06/65)
  • โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม (20/06/65)
  • โรงเรียนโพธิสารวิทยาคม (21/06/65)
  • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (29/06/65)

  ข้อมูล PLO ตรี โท เอกผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ปริญญาตรี โท และเอกคณะรัฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสต

  ปริญญาตรี

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

  ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)

  ชื่อย่อ (ไทย) ร.บ. (การปกครอง)

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Political Science (Government)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Pol.Sc. (Government)

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

  • PLO1 แสดงออกซึ่งความเป็นนักปกครองระดับต้นและผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล
  • PLO2 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน เขียน และเข้าใจในศาสตร์ต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตร
  • PLO3 สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และนำเสนอโดยการพูดและเขียนงานวิชาการเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ได้
  • PLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดทำรายงานในรายวิชาต่างๆได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานภายใต้บริบทการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
  • PLO5 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติเชิงพรรณนาขั้นพื้นฐานและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์งานวิจัยทางรัฐศาสตร์เบื้องต้นได้
  • PLO6 สามารถเลือกประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการทำโครงงานวิจัยเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์


  ปริญญาโท

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยยาลัยสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

  ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

  ชื่อย่อ (ไทย) ร.ม. (การปกครอง)

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Political Science (Government)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Pol.Sc. (Government)

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

  • PLO1 แสดงออกซึ่งความเป็นนักปกครองที่มีธรรมาภิบาลคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมและประโยชน์สาธารณะ
  • PLO2 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์งานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา การทำงาน และการพัฒนางาน
  • PLO3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัญหาในทางวิขาการและในการทำงานและสามารถนำเสนอในรูปแบบข้อเขียนและด้วยวาจาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • PLO4 สามารถจัดทำแผนงาน โครงการ ในการปฏิบัติงาน และการวิจัยในทางวิชาการได้


  ปริญญาเอก

  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยยาลัยสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

  ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การปกครอง)

  ชื่อย่อ (ไทย) ร.ด. (การปกครอง)

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Political Science (Government)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) D.Pol.Sc. (Government)

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

  แบบ 1.1 จำนวน 60 หน่วยกิต

  แบบ 2.1 จำนวน 60 หน่วยกิต

  แบบ 2.2 จำนวน 72 หน่วยกิต

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

  • PLO1 แสดงออกซึ่งความเป็นนักปกครอง นักบริหาร และนักวิชาการที่มีธรรมาภิบาลอันเป็นแบบอย่างของสังคม
  • PLO2 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานขั้นสูงและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์งานวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา การพัฒนางาน และการพัฒนาองค์กร
  • PLO3 สามารถนำเสนอความคิดเห็น คำแนะนำ องค์ความรู้ ทั้งในรูปแบบการพูดและข้อเขียนเกี่ยวกับประเด็นทางรัฐศาสตร์ได้อย่างชัดเจนตรงตามเป้าหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • PLO4 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  X