มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

:: ความเป็นมา และ ติดต่อคณะ ::

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แนะนำคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ได้จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยได้จัดทำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยสยามเมื่อ 17 มิถุนายน 2563 โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด”ความรู้คู่ความสุข” เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ในด้านการเมืองการปกครอง การจัดการภาครัฐ ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถทำงานภายใต้บริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและอนาคต และสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการพัฒนาองค์การ

ติดต่อเราทางอีเมล

ติดต่อเรา

สำนักงานรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น8
38 ถนนเพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์สำนักงาน: 02.867.8000 ต่อ 5350

อีเมล์: singhasiam8@gmail.com 

.......................................................

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม